منوی دسته بندی

ماموریت و چشم انداز

مدیریت بهینه سبد سرمایه گذاری ها در صنایع مختلف با هدف خلق ارزش برای سهامداران

ارزش آفرینی و کسب منافع پایدار با بیشترین بازده دارایی ها در صنایع هدف

بهره برداری مؤثر و بهینه از بازارهای مالی داخلی و خارجی

نوآوری و ارتقای سطح کیفیت

بهره مندی از فرصت های بهینه محیط بین الملل

تکمیل ارزش توسعه سرمایه گذاری در صنایع هدف و ارتقای هم افزایی

حضور فعال در عرصه های نوآورانه