منوی دسته بندی

اعضای هیئت مدیره

امیر فرشاد هوشمندی راد رئیس هیئت مدیره

مهران بهمنی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره

یاسر زرد چقایی عضو هیئت مدیره